Voorwaarden | Baobab Collection

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

Algemene bepalingen

 

Deze website (www.baobabcollection.com) (hierna de “Website”) wordt beheerd door de naamloze vennootschap Baobab Collection (hierna “Baobab Collection”), handelend onder de handelsnaam “Baobab Collection”, ingeschreven in de Belgische kruispuntbank der ondernemingen onder nummer  0870.667.050, met maatschappelijke zetel te 5 Avenue Eiffel, 1300 Waver en BTW nummer BE870.667.050.

 

De contactgegevens van Baobab Collection zijn:

 

Telefoonnummer:        +32 10 84 01 24

 

E-mailadres:                info@baobabcollection.com

 

Huidige algemene verkoopvoorwaarden (de “Verkoopvoorwaarden”) worden overeengekomen tussen Baobab Collection (“de Verkoper”) en elke natuurlijke person die optreedt met een doel dat niet valt binnen het kader van zijn commerciële, industriële, artistieke of professionele activiteit en die wenst een aankoop te doen via de Website (de “Klant”) (hierna gezamenlijk de “Partijen” genoemd).

 

De plaatsing van een bestelling via de Website veronderstelt de voorafgaande consultatie en volledige aanvaarding door de Klant van deze Verkoopvoorwaarden, die beschikbaar zijn op de Website. De Partijen komen overeen dat hun relatie onderworpen is aan deze Verkoopvoorwaarden.

 

Baobab Collection behoudt zich het recht voor om deze Verkoopvoorwaarden te allen tijde en zonder kennisgeving, aan te passen door het publiceren van een nieuwe versie op de Website. De Verkoopvoorwaarden mogen onder geen enkele omstandigheid aangepast worden door de Klant. De versie van de Verkoopvoorwaarden die geldt is deze die op de Website beschikbaar was ten tijde van het plaatsen van de bestelling door de Klant.

 

Indien een of meerdere bepaling(en) van de Verkoopvoorwaarden ongeldig worden verklaard op basis van een Belgische wettelijke bepaling of een rechterlijke beslissing, blijven de overige bepalingen van de Verkoopvoorwaarden gelden.

 

Bestellingen kunnen geplaatst worden in het Frans, Nederlands, Engels, Italiaans of Spaans.

Van zodra een bestelling is afgerond, wordt een samenvatting gezonden naar het e-mailadres dat door de Klant wordt opgegeven, zodat de Klant deze kan bewaren. De bestelling wordt eveneens gearchiveerd door Baobab Collection.

 

Artikel 1.             De Klant

 

Om op geldige wijze een bestelling te doen via de Website, dient de Klant ten minste 18 jaar te zijn en rechtsbekwaam zijn of, indien de Klant nog geen 18 jaar is, ouderlijke toestemming hebben om een bestelling te plaatsen via de Website. De Klant verklaart dus dat hij de nodige bekwaamheid heeft om een overeenkomst te sluiten en niet onder bewind staat. Baobab Collection behoudt zich het recht voor om de Klant te verzoeken om bewijs te bezorgen van zijn leeftijd of ouderlijke toestemming en om de bestelling van de Klant niet te voldoen indien de Klant nalaat om het gevraagde bewijs te leveren.

 

Wanneer de Klant aan Baobab Collection, via de Website, informatie bezorgt die noodzakelijk is voor de levering en facturatie van de Producten die op de Website worden weergegeven, dient de Klant ervoor te zorgen dat deze informatie accuraat en compleet is. Indien er een fout voorkomt in de contactgegevens van de ontvanger, kan Baobab Collection niet aansprakelijk worden gehouden indien zij bewijst dat het onmogelijk was om de bestelde Producten [zoals hieronder gedefinieerd] te leveren.

 

Baobab Collection behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren (met terugbetaling) indien zij vermoed dat deze niet voldoet aan voormelde voorwaarden, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

 

Artikel 2.             Producten

 

De producten van BAOBAB COLLECTION of enig ander product dat te koop wordt aangeboden door Baobab Collection (hierna de “Producten”), zijn deze die op de Website worden weergegeven op de datum van consultatie van de Website door de Klant. Baobab Collection draagt er zorg voor om de Producten op de Website op een zo accuraat mogelijke wijze te presenteren en te beschrijven.

Afbeeldingen en beschrijvingen van de Producten zijn echter enkel ter indicatie en zijn niet contractueel bindend. Baobab Collection is niet aansprakelijk voor enige fouten of omissies bij de presentatie van de Producten. Baobab Collection zal bestellingen van de Klant voldoen zolang de voorraad strekt en zal haar best doen om ervoor te zorgen dat de Producten die te koop worden aangeboden op de Website beschikbaar zijn in voorraad.

 

Artikel 3.             Bestellingen

 

De Klant erkent uitdrukkelijk dat de plaatsing van een bestelling een betalingsverbintenis inhoudt.

 

Van zodra betaling werd verricht (zie Artikel 6), zal de Klant een e-mail ontvangen van Baobab Collection waarin ontvangst van de bestelling wordt bevestigd met een samenvatting van de bestelling. Dit bericht zal gezonden worden naar het e-mailadres dat door de Klant wordt opgegeven.

 

Artikel 4.             Onbeschikbaarheid

 

Indien één of meerdere Product(en) besteld door de Klant tijdelijk of permanent onbeschikbaar zou zijn, ondanks de inspanningen van Baobab Collection, of indien de initieel opgegeven leveringstermijn met meer dan acht (8) dagen wordt overschreden (behalve in geval van overmacht), zal Baobab Collection de Klant hiervan per e-mail informeren.

 

In dat geval zal de Klant de mogelijkheid hebben om zijn bestelling aan te passen of te annuleren door een e-mail te zenden naar onlinesales@baobabcollection.com binnen vijftien (15) werkdagen na geïnformeerd te zijn over de vertraging door Baobab Collection. Desgevallend, verbindt Baobab Collection zich ertoe om zo snel mogelijk, en niet later dan vijftien (15) dagen na wijziging of annulering van de bestelling, het door de Klant reeds betaalde bedrag terug te betalen aan de Klant.  Er zullen geen bijkomende bedragen worden betaald door Baobab Collection aan de Klant.

 

Artikel 5.             Prijzen

 

De prijzen van de Producten worden op de Website weergegeven in euro (€) voor leveringen in Europa, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en in pounds sterling (£) voor leveringen in het Verenigd Koninkrijk, en omvatten alle taksen. De leveringskosten of mogelijke importtaksen die niet redelijkerwijze vooraf kunnen berekend worden overeenkomstig artikel VI.45, 5° van het Wetboek Economisch Recht, zijn niet in de prijs inbegrepen.

 

Leveringskosten hangen af van de plaats naar waar de Producten worden gezonden. Deze worden automatisch berekend en worden uitdrukkelijk weergegeven in de samenvatting van de bestelling, voorafgaand aan de betaling door de Klant. De volgende leveringskosten zijn op heden van toepassing:

 

Landen van bestemming

België, Frankrijk (met uitzondering van overzeese bestemmingen en Corsica), Duitsland, Groothertogdom Luxemburg en Nederland

Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Estland, Hongarije, Ierland, Italië (met inbegrip van Sardinië en Sicilië), Letland, Litouwen, Monaco, Polen, Portugal, Slovakije, Slovenië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk

Bulgarije, Kroatië, Finland, Griekenland, Noorwegen en Roemenië

Kosten

 EUR 7.5/GBP 7.5

EUR 12/GBP 12

EUR 18/GBP 18

Gratis levering vanaf

 EUR 100/GBP 100

EUR 150/BGP 150

EUR 200/GBP 200

 

Deze leveringskosten zijn niet inbegrepen in leveringen aan eilanden. Deze kosten worden per geval bepaald.

 

In geval van herroeping, zullen de kosten om de Producten terug te zenden door de Klant gedragen worden (zie Artikel 10).

 

In geval van promoties en kortingen, zullen deze op de bestelling van de Klant worden toegepast indien de Klant voldoet aan de toepassingscriteria en de promotiecode(s) correct ingeeft.

 

Baobab Collection behoudt zich het recht voor om de prijzen die op de Website worden weergegeven te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor een voorafgaande kennisgeving vereist is. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling van de Klant zijn deze die weergegeven zijn op de Website ten tijde van de bestelling door de Klant.

 

Artikel 6.             Betaling

 

De Website laat beveiligde betalingen toe via Visa, Mastercard en Maestro.

 

Er worden geen bankgegevens opgeslagen op de server, en Baobab Collection heeft geen toegang tot bankgegevens van de Klant: betalingen worden verricht via een extern platform, Hipay, dat een verhoogd niveau van beveiliging voor transacties via de Website garandeert.

 

Indien de Klant betalingen wenst te doen met een buitenlandse credit of debit kaart, dient de kaart geautoriseerd te zijn voor internationale transacties. Enige commissie of kost naar aanleiding van de betaling waarvoor de Klant wordt gefactureerd, zal door de Klant gedragen worden. De Klant garandeert aan Baobab Collection dat hij gerechtigd is om de bankkaart te gebruiken om de betaling te verrichten.

 

Het totale bedrag dat voor de bestelling dient te worden betaald wordt weergegeven voor de Klant op de webpagina die zijn “winkelmand” samenvat, i.e. alle producten die in de bestelling zijn opgenomen. Alvorens over te gaan tot betaling, heeft de Klant dus de mogelijkheid om online de details te verifiëren van zijn bestelling en de totale prijs daarvan en om mogelijke fouten te corrigeren die hij zou hebben begaan bij het plaatsen van de bestelling.

 

Van zodra de bestelling is geplaatst door de Klant, wordt de bestelling gevalideerd en wordt deze definitief, zonder afbreuk te doen aan het herroepingsrecht zoals opgenomen in Artikel 10.

 

De Klant gaat uitdrukkelijk akkoord dat de mededeling van zijn bankgegevens (volledige naam, kaartnummer, vervaldatum en CVC nummer) gelijk staat met de toestemming om zijn rekening te debiteren met het totale bedrag dat verschuldigd is voor de bestelling.

 

In principe, wordt de rekening van de Klant slechts gedebiteerd wanneer de bestelling naar de Klant wordt verzonden, om te vermijden dat de Klant wordt aangerekend voor een Product dat niet onmiddellijk beschikbaar is.

 

Artikel 7.             Eigendom

 

Baobab Collection behoudt de eigendom op de Producten tot wanneer zij volledige betaling ontvangt van alle facturen, met inbegrip van kosten en taksen.

 

Artikel 8.             Levering

 

De bestelling wordt geleverd op het leveringsadres dat door de Klant wordt opgegeven wanneer hij de bestelling via de Website plaatst.

 

Indien de levering niet kan plaatsvinden of indien de Klant de levering weigert, wordt de bestelling teruggezonden naar Baobab Collection, en zal de Klant terugbetaald worden binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van de bestelling door Baobab Collection.

 

Baobab Collection zal niet aansprakelijk zijn voor de uitvoering door externe transporteurs, zonder afbreuk te doen aan enig recht dat de Klant tegenover hen zou hebben (overeenkomstig artikel VI.44 van het Wetboek Economisch Recht).

 

Indien rechtstreekse aansprakelijkheid van Baobab Collection wordt opgeworpen, is Baobab Collection, geheel of gedeeltelijk, bevrijd van aansprakelijkheid indien zij het bewijs voorlegt dat de wanprestatie van de overeenkomst met de Klant toerekenbaar is aan de Klant of het gevolg is van een onvoorzienbare en onvermijdelijke handeling van een derde of van overmacht.

 

Artikel 9.             Leveringstermijn

 

Na ontvangst van betaling van de bestelling, zal Baobab Collection het nodige doen om deze te verwerken en de bestelde producten zo snel mogelijk te verzenden.

 

Leveringstermijnen kunnen variëren afhankelijk van het land van bestemming dat door de Klant wordt geselecteerd en het tijdstip waarop de bestelling wordt geplaatst. In het algemeen, zullen leveringstermijnen – behalve in uitzonderlijke gevallen – niet langer duren dan (8) dagen vanaf de dag nadat de bestelling werd betaald door de Klant en ontvangen door Baobab Collection, van maandag tot vrijdag vóór 12u.

 

Leveringstermijnen zijn afhankelijk van (1) de verwerkingstijd door Baobab Collection, (2) leveringstijden van de transporteur en (3) douane inklaring.

 

  1.               Verwerkingstijd

 

In het merendeel van de gevallen en louter ter indicatieve titel, dient te worden genoteerd dat de Producten door Baobab Collection worden vezonden binnen twee werkdagen na plaatsing van de bestelling vóór middernacht (GMT+1) op de dag van bestelling.

 

  1.               Leveringstijden van de transporteur

 

Baobab Collection verzendt bestellingen via externe transportbedrijven, voornamelijk DPD.

 

Ter indicatieve titel, zijn de leveringstijden van DPD de volgende:

 

Europa: 3 tot 8 werkdagen

 

  1.               Douane inklaring

 

Voor leveringen buiten de EU, wordt douane inklaring desgevallend verricht door externe koerierdiensten alvorens de producten fysiek aankomen.

 

Artikel 10.           Herroepingsrecht

 

De Klant beschikt over een wettelijke termijn van veertien (14) dagen vanaf de datum waarop de Klant (of een derde die door de Klant wordt aangeduid en niet de transporteur is) de via de Website bestelde Producten fysiek in ontvangst neemt, om zijn bestelling te herroepen, zonder motiveringsverplichting. Producten die rechtstreeks van distributeurs, kleinhandelaars of via andere websites dan de Website aangekocht of besteld werden, mogen onder geen enkele omstandigheid rechtstreeks teruggezonden worden naar Baobab Collection.

 

Om aanspraak te kunnen maken op een terugbetaling van het teruggezonden Product, dient de Klant, vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van veertien dagen en alvorens de Producten terug te verzenden, Baobab Collection in kennis stellen van zijn beslissing om zijn bestelling te herroepen, door een duidelijk verzoek tot herroeping in te dienen via de pagina “Bestel Geschiedenis” (“Order History”) op de Website.

 

Baobab Collection bevestigt ontvangst van het verzoek tot terugzending door een e-mail met de titel “In afwachting van het retourpakket” (“Awaiting Return Package”), waarin vermeld wordt dat de kosten voor terugzending van de Producten door de Klant worden gedragen. Deze e-mail zal een retourbon bevatten, die de Klant dient te printen en bij het retourpakket dient te voegen, alsook een retourlabel, die de Klant aan de buitenkant van het retourpakket moet aanbrengen. De Klant dient het retourpakket vervolgens naar een DPD “parcel pick-up shop” te brengen. De Producten dienen te worden teruggezonden binnen veertien (14) dagen na communicatie door de Klant van zijn beslissing om zijn bestelling te herroepen.

 

De Producten dienen te worden teruggezonden in hun originele staat en verpakking.

 

Baobab Collection zal de door haar ontvangen betalingen van de Klant terugbetalen, met inbegrip van, indien van toepassing, leveringskosten, indien de Klant de bestelling volledig terugzendt. De kosten om de bestelling terug te zenden aan Baobab Collection zullen echter door de Klant worden gedragen. Indien van toepassing, zullen deze kosten worden afgetrokken van het totaalbedrag dat door Baobab Collection aan de Klant zal worden teruggestort.

 

De teruggezonden Producten zullen terugbetaald worden door overschrijving op de bankrekening die gedebiteerd werd om de bestelling te plaatsen binnen een termijn van veertien (14) dagen na datum waarop Baobab Collection in kennis wordt gesteld van de beslissing van de Klant om de bestelling te herroepen, overeenkomstig voormelde bepalingen. Baobab Collection kan echter de terugbetaling uitstellen tot effectieve terugzending van de Producten naar het adres dat op de retourbon is weergegeven of tot de Klant duidelijk bewijs voorlegt van verzending van de Producten, waarvan de vroegste datum bepalend is.

 

Indien het retourpakket niet wordt ontvangen door Baobab Collection en bij gebreke aan bewijs van distributie door DPD, zullen de Producten niet worden terugbetaald of uitgewisseld en kan Baobab Collection niet aansprakelijk gesteld worden.

 

Pakketten die door Baobab Collection worden ontvangen die niet teruggezonden werden overeenkomstig voormelde procedures, zullen niet door Baobab Collection worden terugbetaald.

De Klant draagt het risico dat gepaard gaat met de terugzending van Producten.

 

Artikel 11.           Fouten bij de levering

 

Indien de Klant uitzonderlijk van Baobab Collection een Product zou ontvangen dat niet overeenkomt met de bestelling, dient de Klant Baobab Collection zo snel mogelijk te contacteren via onlinesales@baobabcollection.com en in elk geval binnen veertien (14) dagen vanaf ontvangst van de bestelling. Baobab Collection zal in dat geval de niet-overeenstemming van de levering verifiëren en de Klant in kennis stellen van de procedure voor terugzending, die desgevallend op kosten van Baobab Collection zal gebeuren.

 

BELANGRIJK: voor terugzendingen/wijzigingen met oorsprong in landen buiten de EU, dient de Klant duidelijk aan te geven op de vrachtbrief dat de zending betrekking heeft of niet-commerciële goederen zonder herverkoopwaarde, zodat geen douanerechten zullen aangerekend worden aan Baobab Collection. In geval van terugzending, zal Baobab Collection op dezelfde manier te werk gaan, zodat de Klant geen dubbele douanerechten dient te betalen.

 

De Klant heeft geen herroepingsrecht voor wat betreft Producten die gemaakt werden naar de specifacities van de Klant of die duidelijk gepersonaliseerd werden overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht.

 

Artikel 12.           Garantie

 

Alle Producten die via de Website www.baobabcollection.com worden verkocht zijn onderworpen aan de wettelijke garantie en de garantie tegen verborgen gebreken zoals voorzien in het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

 

Om zich te kunnen beroepen op deze garanties, dient de Klant in het bezit te zijn van de factuur die door Baobab Collection werd uitgegeven. In geval van defect, dient de Klant Baobab Collection zo snel mogelijk en in elk geval binnen vijftien (15) dagen na ontdekking van het defect in kennis te stellen.

 

De wettelijke garantie is niet van toepassing op defecten die het resultaat zijn van ongevallen, nalatigheid, onaangepast gebruik, niet volgen van de gebruiksaanwijzing of in geval van wijzigingen of aanpassingen aan de Producten of enig ander incorrect gebruik door de Klant.

 

 

Artikel 13.           Privacy en cookies

 

De Klant dient persoonsgegevens aan Baobab Collection te bezorgen, die deze verzamelt wanneer een bestelling wordt geplaatst. Bij gebreke van deze informatie, zal Baobab Collection niet in de mogelijkheid zijn om de bestelling van de Klant te verwerken.

 

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de Klant het recht tot toegang tot, rectificatie van, verzet tegen of verwijdering van zijn persoonsgegevens die door Baobab Collection worden bewaard.

 

Artikel 14.           Bewijs

 

De Klant erkent dat elektronische communicaties en back-ups van de Website die van tijd tot tijd door Baobab Collection worden gedaan, kunnen gebruikt worden als bewijs van een transactie tussen de Klant en Baobab Collection.

 

Artikel 15.           Overmacht

 

Baobab Collection is niet aansprakelijk wegens gehele of gedeeltelijke niet-naleving van de Verkoopvoorwaarden in geval van overmacht, zoals, maar niet beperkt tot, problemen met douane autoriteiten, stakingen, faillissement van derden waarop Baobab Collection beroep doet, niet-levering of laattijdige levering van goederen door externe leveranciers van Baobab Collection, of  handelsrestricties en nieuwe regelgeving.

 

Artikel 16.           Toepasselijk recht en bevoegdheid

 

Deze Verkoopvoorwaarden zijn onderhevig aan Belgisch recht, ongeacht het land van levering, zonder afbreuk te doen aan dwingende regels van consumentenrecht in het land van verblijf van de Klant.

 

Alvorens gerechtelijke procedures op te starten, dienen de Partijen te proberen om hun geschil in der mine te regelen. Indien dit niet mogelijk is, zal elk geschil met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van de Verkoopvoorwaarden voorgelegd worden aan de rechtbanken die bevoegd zijn overeenkomstig Verordening (EU) Nr. 44/2001 van 22 December 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

 

De Partijen kunnen eveneens een online klacht indienen bij het platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie via de website https://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Welkom
Meld u aan om ons laatste nieuws te ontvangen en krijg 10% korting op uw volgende bestelling
* Door dit formulier in te vullen, meldt u zich aan voor het ontvangen van onze e-mails en kunt u zich op elk moment weer afmelden

Menu